Regulamin

Regulamin sklepu Rosenwine.com

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego rosenwine.com dostępnego pod adresem https://www.rosenwine.com.

Właścicielem Sklepu rosenwine.com jest ROSENWINE ZUZANNA CIESZKOWSKA Bażantów 6, 05-807 Żółwin NIP: 6931785590 REGON: 390931199

Nabywca może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: info@rosenwine.com, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 535-551-980 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00. Adres do korespondencji: ROSENWINE ZUZANNA CIESZKOWSKA Bażantów 6, 05-807 Żółwin NIP: 6931785590 REGON: 390931199

Definicje

Sprzedający – Właściciel Sklepu, o którym mowa w pkt I ust. 2 Regulaminu,

Nabywca – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

Strony umowy sprzedaży – Sprzedający i Nabywca,

Przedsiębiorca – Nabywca wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672 z późn. zm.),

Konsument – Nabywca będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Sklep – Sklep Internetowy Rosenwine.com dostępny pod adresem internetowym www.rosenwine.com,

Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

„Moje Konto” – usługa świadczona po zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępna dla zarejestrowanych Nabywców Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać adresu e-mail i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez użytkownika.

 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Nabywca powinien posiadać:

 • Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
 • Włączoną obsługę Java Script,
 • Aktywny adres e-mail.

Nabywca może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Nabywcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Nabywcę telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności i plików Cookies.

Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Nabywcy tworzone jest indywidualne „Moje Konto”.

Nabywca może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z korzystania z usługi „Moje Konto” i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

Nabywca, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.

W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 • Numer telefonu.
 • Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
 • Firmę,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 • Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 • Numer telefonu.

Po dokonaniu rejestracji na podany przez Nabywcę adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Nabywcy, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Sprzedający może odmówić zarejestrowania Nabywcy jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.

Nabywca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Nabywca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na „Moje Konto” w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.

Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Nabywcy dostępu do usługi „Moje Konto” oraz jego usunięciem.

Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
 • działalność Nabywcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Nabywcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do usługi „Moje Konto”,
 • Nabywca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 • Nabywca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 • podane przez Nabywcę dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości  co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany w „Moim Koncie” adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym zaprzestaniem świadczenia usługi „Moje Konto”. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Nabywcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie „Mojego Konta”.

Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedającego.

Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

Oferta sklepu

Oferta sklepu internetowego Rosenwine.com ważna jest na terenie całej Polski.

Sklep Rosenwine.com realizuje zamówienia na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych, warunki zamówienia będą prowadzone indywidualnie.

Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach Sklepu Internetowego Rosenwine.com w chwili składania zamówienia.

Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie Rosenwine.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane w polskich złotych.

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi właścicieli.

Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne na magazynie, o czym Nabywca zostanie poinformowany przez pracownika sklepu Rosenwine.com.

Produkty sprzedawane na witrynie Rosenwine.com stanowią ofertę handlową. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest złożenie zamówienia przez Nabywcę (patrz Składanie zamówienia) oraz jego potwierdzenie

Składanie zamówienia

Zamówienie może złożyć Nabywca. Składanie zamówień w sklepie internetowym Rosenwine.com odbywa się poprzez:

Wypełnienie formularza koszyka zakupów na stronie Sklepu Rosenwine.com po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się (chyba, że Nabywca składa zamówienie bez rejestracji jako gość),

Wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru i dane Nabywcy na adres orders@rosenwine.com

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 11:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana (godz. 9:00) następnego dnia roboczego.

Złożenie zamówienia uprawnia Sprzedającego do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy sprzedaży oraz w celu realizacji umowy sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

Potwierdzenie i realizacja zamówień

Każde zamówienie złożone w sklepie Rosenwine.com jest potwierdzane e-mailem informującym o statusie zamówienia lub telefonicznie w ciągu 72 godzin roboczych.

Średni czas dostawy jest liczony od daty złożenia zamówienia. W przypadku zamówień zawierających kwiaty (zarówno wieczne jak i żywe) wynosi on średnio 48 h, nie dłużej niż 72h. Niektóre produkty wymagają sprowadzenia specjalnych odmian kwiatów i wariantów opakowań – wówczas termin realizacji jest podawany indywidualnie.

Nabywca jest informowany o wszelkich opóźnieniach związanych z realizacją zamówienia, np. z powodu braku towaru w magazynie. W przypadku zmiany terminu realizacji Nabywca podejmuje decyzję czy wyraża zgodę na zamianę terminu czy też rezygnuje z zakupu za zwrotem wpłaconej kwoty.

Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

W momencie wysyłki towaru, Nabywca otrzymuje od firmy kurierskiej potwierdzenie nadania paczki wraz z numerem listu przewozowego, dzięki któremu ma możliwość monitorowania przesyłki.

Warunki dostawy dotyczą zamówień realizowanych na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych, warunku dostawy zostaną ustalone indywidualnie.

Korygowanie zamówienia

Na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem, faksem lub telefonicznie, Sklep Rosenwine.com może dokonać zmian/korekty w złożonym zamówieniu o ile przedmiot zamówienia nie został jeszcze wydany kurierowi.

Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez e-mail lub telefonicznie z pracownikami Sprzedającego, którzy udzielą wszelkich informacji o stopniu zaawansowania realizacji zamówienia. Status zamówienia można również sprawdzić logując się na „Moje Konto”.

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, nie jest możliwe ze względu na obowiązujące terminy przydatności surowców (róż i balonów napełnionych helem) wykorzystanych do produkcji oraz fakt, iż produkty wykonywane są pod konkretne zamówienie co uniemożliwia ich powtórne wykorzystanie.

Formy płatności

 • Płatność gotówką przy odbiorze (płatne kurierowi firmy spedycyjnej w dniu dostawy).
 • Płatność za pośrednictwem pośredników płatniczych dostępnych do wyboru na stronie sklepu rosenwine.com. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Reklamacje wad i Gwarancja

W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Koniecznym jest, aby ewentualne uszkodzenia niezwłocznie zgłosić pracownikowi firmy spedycyjnej (kurierowi) obecnemu przy dostawie oraz spisać “Protokół Reklamacji”.

Nabywca jest zobowiązany do otwarcia przesyłki w ciągu 24 godzin od daty otrzymania. W przypadku reklamacji jej zgłoszenie dotyczące musi nastąpić w ciągu maksymalnie 2 dni od daty dostarczenia zamówienia. W innych przypadkach reklamacje nie będą uwzględniane.

Nabywcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

W przypadku otrzymania wadliwych towarów zapewniamy Państwu realizację uprawnień wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej, w szczególności ich wymianę na towary nieuszkodzone, pod warunkiem zgłoszenia wad Sprzedającemu. W terminie 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji. Czas realizacji reklamacji może wynieść ok 30 dni w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców. Koszty transportu w takich wypadkach ponosi Sprzedający.

W przypadku reklamacji prosimy przesyłać na adres korespondencyjny wraz z reklamowanym towarem dokumenty zwrotu towaru. Należą do nich:

– kopia potwierdzenia zamówienia otrzymanego e-mailem

– kopia dokumentu sprzedażowego.

W przypadku uwzględnienia reklamacji polegającej na zwrocie zapłaconej kwoty zwrot ten nastąpi przelewem bankowym, dlatego prosimy o podanie pełnej nazwy, adresu i numeru rachunku bankowego. Jeżeli Nabywca nie posiada konta bankowego prosimy o wskazanie propozycji sposobu odebrania zapłaconej kwoty.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zwrotu i zatwierdzenia reklamacji przez Rosenwine, na konto bankowe wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.).

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/a danych osobowych jest ROSENWINE ZUZANNA CIESZKOWSKA Bażantów 6, 05-807 Żółwin NIP: 6931785590 REGON: 390931199 posługujący się adresem e-mail: info@rosenwine.com

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: info@rosenwine.com

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, wysyłki newslettera, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptacji polityki prywatności lub zawarcie umowy sprzedaży oraz umowy o prowadzenie konta klienta w naszym sklepie

Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. (w szczególności historii transakcji)

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Postanowienia końcowe

1.Przed złożeniem zamówienia Nabywca powinien zapoznać się i zaakceptować powyższy regulamin.

W przypadku nieodebrania przesyłki przez Nabywcę, zamówionej „za pobraniem”, z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność Sprzedający może odmówić dokonywania dalszych zakupów.

Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi (zgodnie z Art. 17 ustawy z 4 luty 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 80 poz. 904). Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany cen towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
 • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
 • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
 • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego,
 • realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

Wszelkie zmiany, o których mowa w ust. 4. powyżej nie będą miały wpływu na już zawarte umowy lub treść złożonych zamówień bez zgody Nabywców. Zmiany lub odwołanie akcji promocyjnych nie będą miały wpływu na prawa osób, które wzięły w nich udział, chyba że za ich zgodą.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronach sklepu należą do ich właściciela i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Nabywca może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Nabywca będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl